Dir. 2020:131

Tilläggsdirektiv till Utfasningsutredningen (M 2019:04)

Dir. 2020:131

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utfasningsutredningen (M 2019:04) Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 december 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar (dir. 2019:106). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 februari 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2021.

(Miljödepartementet)