Dir. 2020:134

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

Dir. 2020:134

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02) Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 juli 2019 kommittédirektiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att bl.a. överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana (dir. 2019:39). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 28 februari 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

(Justitiedepartementet)