Dir. 2020:25

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)

Dir. 2020:25

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05) Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 juli 2018 kommittédirektiv om ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (dir. 2018:71). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 27 april 2020.

(Utbildningsdepartementet)