Dir. 2020:37

Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen

Dir. 2020:37

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Öppna data­utredningen (I 2019:01) Beslut vid regeringssammanträde den

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) ger anledning till (dir. 2019:20). Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats den 15 maj 2020. Utredningstiden förlängdes den 21 november 2019 till den 15 september 2020 (dir. 2019:88).

Enligt direktiven ska utredaren

  • genomföra en översyn och utvärdering av lagen

(2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,

  • analysera behovet av författningsändringar för att

genomföra det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och stöder den

offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan offentlig digital information,

  • analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag

kan utformas, och

  • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar. Den del av uppdraget som avser utformningen av en tydligare reglering kring avgiftsuttag innefattar avgifter för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. Uppdraget ändras på så sätt att den del som avser utformning av en tydligare reglering av avgiftsuttag för allmänna handlingar i elektronisk form ska redovisas senast den 31 december 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 september 2020.

(Infrastrukturdepartementet)

2 (2)