Dir. 2020:49

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen

Dir. 2020:49

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att inrätta en delegation, Tillitsdelegationen, med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet (dir. 2016:51).

Regeringen beslutade den 28 mars 2019 tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen om att göra en kartläggning av och analysera introduktionsutbildningar som statliga myndigheter tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas (dir. 2019:6). Enligt tilläggsdirektiven skulle uppdraget redovisas senast den 2 maj 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 26 juni 2020.

(Finansdepartementet)