Dir. 2020:56

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen

Dir. 2020:56

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen (Fi 2018:07) Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 om direktiv till en kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet (dir. 2018:74). Kommittén tog namnet Jämlikhetskommissionen. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 31 maj 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 juli 2020.

(Finansdepartementet)