Dir. 2020:60

Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)

Dir. 2020:60

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om en delegation för främjande av äldre arbetskraft (dir. 2018:83). Uppdraget skulle enligt direktiven slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 november 2020.

(Socialdepartementet)