Dir. 2021:10

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen

Dir. 2021:10

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01) Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2021

Förlängd tid för en del av uppdraget

Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som cybersäkerhetsakten ger anledning till samt att överväga om det finns anledning att införa ytterligare krav för att skydda verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet (dir. 2019:73). Enligt direktiven skulle den del som avser regler för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet redovisas senast den 1 mars 2021.

Utredningstiden förlängs för en del av uppdraget. Den del av uppdraget som avser regler för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska i stället redovisas senast den 30 juni 2021.

(Försvarsdepartementet)