Dir. 2021:117

Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18) Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 augusti 2020 kommittédirektiv om ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering (dir. 2020:82). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 21 februari 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 21 april 2022.

(Justitiedepartementet)