Dir. 2021:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)

Dir. 2021:21

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04) Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 november 2019 kommittédirektiv om stärkta skolbibliotek och läromedel (dir. 2019:91). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 november 2020. Genom tilläggsdirektiv förlängdes utredningstiden så att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 30 juni 2021 (dir. 2020:109).

Den 19 januari 2021 överlämnade utredningen delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). I betänkandet redovisar utredningen förslag utifrån den del av uppdraget som innebär att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Den del av uppdraget som innebär att utredaren också ska föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola återstår.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 augusti 2021.

(Utbildningsdepartementet)