Dir. 2021:27

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)

Dir. 2021:27

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14) Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om ett utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (dir. 2020:64). Enligt utredningens direktiv skulle en första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv, lämnas senast den 11 juni 2021.

Tiden för delredovisningen förlängs. Delredovisningen ska i stället lämnas senast den 29 oktober 2021.

(Justitiedepartementet)