Dir. 2021:43

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07)

Dir. 2021:43

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07) Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 kommittédirektiv om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (dir. 2020:23). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 september 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 november 2021.

(Justitiedepartementet)