Dir. 2021:47

Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av högskoleprovet (U 2020:05)

Dir. 2021:47

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av högskoleprovet (U 2020:05) Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 september 2020 kommittédirektiv om genomförande av högskoleprovet (dir. 2020:92). En samordnare fick i uppdrag att bl.a. arbeta för att högskoleprovet skulle kunna genomföras så snart som möjligt under hösten 2020, samt arbeta för att högskoleprovet våren 2021 skulle kunna genomföras utan begränsningar. Samordnaren ska också lämna förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för provets genomförande. Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 1 juli 2021.

Pandemin har inneburit utmaningar att arrangera högskoleprovet. Universitets- och högskolerådet (UHR), universitet och högskolor och den nationella provsamordnaren har dock, med beaktande av gällande restriktioner, genomfört ett högskoleprov hösten 2020 och två högskoleprov under våren 2021. Det kan inte uteslutas att vissa restriktioner kommer att behöva gälla även vid högskoleprovets genomförande hösten 2021 och det bör därför finnas beredskap för ett sådant scenario. Samordnaren ska därför bistå UHR vid planeringen och genomförandet av högskoleprovet hösten 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021 i den del som gäller förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för provets genom-

förande. I den del som gäller att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av högskoleprovet hösten 2021 avslutas uppdraget den 31 oktober 2021.

(Utbildningsdepartementet)

2 (2)