Dir. 2021:55

Tilläggsdirektiv till 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juli 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 juli 2020 kommittédirektiv om genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (dir. 2020:76). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 september 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2021.

(Näringsdepartementet)