Dir. 2021:60

Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)

Dir. 2021:60

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03) Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift (dir. 2019:64). Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ha redovisats senast den 31 maj 2021. Utredningstiden förlängdes den 2 juli 2020 till den 15 oktober 2021 (dir. 2020:73).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 december 2021.

(Infrastrukturdepartementet)