Dir. 2021:67

Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06) Beslut vid regeringssammanträde den 2 september 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 maj 2020 kommittédirektiv om en socialt hållbar bostadsförsörjning (dir. 2020:53). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 8 november 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022.

(Finansdepartementet)