Dir. 2021:85

Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare

Dir. 2021:85

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare (U 2020:08) Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 2021

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 17 december 2020 kommittédirektiv om sfi-peng till utbildningsanordnare (dir. 2020:138). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 januari 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022.

(Utbildningsdepartementet)