Dir. 2022:17

Tilläggsdirektiv till En uppväxt fri från våld

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till En uppväxt fri från våld (A 2021:02) Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 april 2021 kommittédirektiv om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (dir. 2021:29). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2022.

(Socialdepartementet)