Dir. 2022:30

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (S 2021:07)

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (S 2021:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 april 2022

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 20 oktober 2021 kommittédirektiv om översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (dir. 2021:90).

Utöver vad som sägs om samråd i tidigare direktiv ska en parlamentariskt sammansatt referensgrupp inrättas till stöd för utredarens arbete.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 20 april 2023.

(Socialdepartementet)