Dir. 2022:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 kommittédirektiven Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter (dir. 2021:48). Utredningen har antagit namnet Utredningen om hantering och köp av vissa krediter. Regeringen beslutade därefter den 17 mars 2022 om tilläggsdirektiv som innebar att utredningstiden förlängdes med två månader till den 1 november 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 9 januari 2023.

(Justitiedepartementet)