Dir. 2023:12

Tilläggsdirektiv till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Protokoll vid regeringssammanträde

2023-01-26 S2023/00369

I:3 1 bilaga

Socialdepartementet

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Tilläggsdirektiv till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 november 2020 har chefen för Socialdepartementet, statsrådet Hallengren, gett en kommitté i uppdrag att genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de positiva effekter som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället (dir. 2020:40).

Regeringen beslutar de tilläggsdirektiv till kommittén som framgår av bilagan.

Utdrag till

Statsrådsberedningen/Gransk kommittén (S 2020:06)

Dir. 2023:12

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06) Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 april 2020 kommittédirektiv om främjande av ökad fysisk aktivitet (dir. 2020:40). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 mars 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 juni 2023.

(Socialdepartementet)