Dir. 2023:135

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06)

Dir. 2023:135

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06) Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2023

Förlängd tid för en del av uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om en moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk (dir. 2022:92).

Enligt de ursprungliga direktiven skulle ett delbetänkande som avser uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk lämnas senast den 1 juli 2023. Genom tilläggsdirektiv förlängdes uppdraget till den 18 oktober 2023 (dir. 2023:66).

Utredningstiden för den delen av uppdraget förlängs ytterligare. Delbetänkandet ska i stället redovisas senast den 17 november 2023. Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 29 november 2024.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)