Dir. 2023:66

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06)

Dir. 2023:66

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06) Beslut vid regeringssammanträde den 17 maj 2023.

Förlängd tid för en del av uppdraget

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om en moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk (dir. 2022:92).

Enligt de ursprungliga direktiven ska ett delbetänkande lämnas senast den 1 juli 2023 som avser uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk.

Utredningstiden för den delen av uppdraget förlängs. Delbetänkandet ska i stället redovisas senast den 18 oktober 2023. Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 29 november 2024.

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)