AD 2006 nr 18

Målet gällde fordran på lön. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

Parter:

Sif; Forema-Slutarp Aktiebolag

Nr 18

Sif

mot

Forema-Slutarp Aktiebolag i Örebro.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

Dom 2006-02-08, målnummer A-250-2005

Ledamot och sekreterare: Kristina Andersson