AD 2018 nr 43

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

Lejonet & Ppartners AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-06-20, målnummer A-57-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Hannah Edström