AD 2020 nr 16

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Region Väst

mot

Sveriges Byggindustrier (för ej talan) och Crona SP. Z.o.o.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2020-03-18, målnummer A-94-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Malin Simon Holm