AD 2020 nr 27

Målet gällde fordran på lön. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

J. L. AB

mot

B.B.

Överklagade avgörandet: Uppsala tingsrätts dom den 24 september 2019 i mål nr T 52-19

Målet gällde fordran på lön. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2020-05-06, målnummer B-109-2019

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Egerlid Schotte och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini