AD 2020 nr 56

Målet gällde kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

EPA Ställning AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2020-10-21, målnummer A-95-2020

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander