AD 2021 nr 39

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

RSG Sanering i Umeå AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-08-18, målnummer A-65-2021

Ledmot: Cathrine Lilja Hansson

Rätssekreterare: Leo Nilsson Nannini