AD 2021 nr 44

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

RSG Sanering i Umeå AB (tidigare med firma Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB).

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-09-01, målnummer A-59-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander