AD 2021 nr 56

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Spili Cab AB.

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-10-13, målnummer A-98-2021

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Pontus Bromander