AD 2022 nr 38

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 38

Stockholms Lokala Samorganisation

mot

Tor Hammar AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-08-10, målnummer A-78-2022

Ledamot: Pontus Bromander