AD 2023 nr 17

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare

mot

Din Distribution Sverige AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-03-15, målnummer A-139-2022

Ledamot: Robin Henningson