AD 2023 nr 22

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

Skandinavisk Betonghåltagning AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-04-05, målnummer A-3-2023

Ledamot: Robin Henningson