AD 2023 nr 31

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare

mot

LAzurit AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-05-10, målnummer A-29-2023

Ledamot: Lars Dirke

Rättssekreterare: Lina Cajvert