AD 2023 nr 54

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare

mot

Master Energilösningar Stockholm AB.

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-10-04, målnummer A-104-2023

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Amanda Schmidt