AD 2023 nr 55

Målet gällde brott mot 13 § medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

My Home i Sundbyberg AB.

Målet gällde brott mot 13 § medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-10-04, målnummer A-24-2023

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Amanda Schmidt