AD 2023 nr 56

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare

mot

Mellan Sv. Byggentrep. EL VVS Sverige AB.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2023-10-04, målnummer A-92-2023

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Anna Thorssin