HFD 2011 not 105

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet

Not 105. Överklagande av V.B. i mål ang. godkännande av åldersgräns för biograffilm. - Statens medieråd godkände den 28 oktober 2011 filmen Breaking Dawn - Part One för offentlig visning i Sverige med åldersgränsen femton år. Nordisk Film Distribution AB överklagade beslutet och yrkade att åldersgränsen skulle sänkas till elva år. Kammarrätten i Stockholm (2011-11-15) biföll överklagandet. - V.B. överklagade kammarrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-12-27, Almgren) avvisade överklagandet efter att ha konstaterat att kammarrättens dom inte påverkade V.B:s rättsställning och att hon inte hade något av rättsordningen erkänt intresse som medförde att hon fick överklaga domen. (mål nr 7017-11, fd 2011-12-23, Sjöberg)