HFD 2011 not 14

Beslut av kyrkonämnd i frågor om upplåtelse eller överlåtelse av gravrätt innebär myndighetsutövning varför överklagandetiden för nämnden i sådana frågor räknas från dagen för domstols beslut

Notis 14. Överklagande av Kyrkonämnden i Nyköpings kyrkliga samfällighet ang. avvisning. - Kammarrätten i Jönköping avvisade i beslut den 23 december 2010 ett överklagande av kyrkonämnden av kammarrättens dom den 1 december 2010 på den grunden att överklagandet hade kommit in för sent. Kammarätten fann att kyrkonämndens överklagande skulle ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag kammarrättens dom meddelades. -Kyrkonämnden överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och yrkade att det skulle upphävas. Nämnden anförde bl.a. följande. Nyköpings kyrkliga samfällighet är ett registrerat trossamfund som utför myndighetsuppdrag enligt begravningslagen (1990:1144). Samfälligheten är dock inte någon myndighet. Kammarrätten borde därför ha räknat överklagandetiden tre veckor från delgivning av domen och inte tre veckor från det datum då den meddelades. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-14, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller bl.a. att ett överklagande ska ha kommit in till den myndighet som har meddelat beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av det eller, om klaganden är en part som företräder det allmänna, inom tre veckor från den dag förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut meddelades. - Det ankommer enligt begravningslagen på kyrkonämnden att fatta beslut i frågor rörande upplåtelse/överlåtelse av gravrätt enligt lagen, vilket innebär myndighetsutövning. Eftersom kyrkonämnden således företräder det allmänna i sådana ärenden ska ett överklagande från kyrkonämnden av en kammarrätts beslut ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Kyrkonämndens överklagande har, som kammarrätten funnit, kommit in för sent. - Avvisningsbeslutet är därför riktigt och ska fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (mål nr 231-11, fd 2011-02-11, Axelsson)