HFD 2011 not 18

Kammarrätts beslut att återförvisa mål till förvaltningsrätt för ny prövning

Not 18. Överklagande av S.B. i mål ang. avvisad talan. - Försäkringskassan beslutade att S.B:s handikappersättning skulle dras in fr.o.m. juli 2009. S.B. överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping som avvisade överklagandet med hänvisning till att hon saknade rättslig handlingsförmåga. Kammarrätten i Jönköping undanröjde i beslut den 21 januari 2011 förvaltningsrättens beslut och visade målet åter till förvaltningsrätten. S.B. överklagade. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-28, Almgren) : Skälen för avgörandet . Av 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att talan mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans får föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång. Kammarrättens beslut att visa målet åter till förvaltningsrätten för prövning är inte ett sådant beslut som får överklagas enligt förvaltningsprocesslagen. S.B:s överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 596-11, fd 2011-02-25, Perttu)