HFD 2011 not 19

Ansökan av Laholms kommun om återställande av försutten tid

Not 19. Ansökan av Laholms kommun om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 16 december 2010 dom i ett mål om offentlig upphandling där Laholms kommun var motpart och en av de upphandlande enheterna. I beslut den 14 januari 2001 avvisade kammarrätten kommunens överklagande med hänvisning till att det kommit in för sent. Beslutet vann laga kraft. - Kommunen ansökte om återställande av försutten tid för överklagande av kammarrättens dom. Kommunen åberopade att överklagandet med normal postgång skulle ha nått kammarrätten fredagen den 7 januari 2011. Att försändelsen kom fram först måndagen den 10 januari fick enligt kommunen antas bero på en försening i postgången som kommunen inte haft anledning att räkna med. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-02, Nymansson) hänvisade i skälen till RÅ 1991 not. 6 och avslog ansökningen. (mål nr 442-11, fd 2011-03-02, McMurray)