HFD 2011 not 3

När klaganden var en kommunal nämnd räknades tiden för att överklaga kammarrättens avgörande från beslutsdagen

Not 3. Överklagande av Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun ang. avvisande av talan. - Sedan Kammarrätten i Göteborg den 16 november 2010 beslutat att inte meddela Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun prövningstillstånd i mål om byggnadsavgift m.m. enligt plan- och bygglagen (1987:10) beslutade kammarrätten den 21 december 2010 att avvisa nämndens överklagande med hänvisning till att överklagandet kommit in för sent. Nämnden yrkade att avvisningsbeslutet skulle upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-01-25, Eliason) : Skälen för avgörandet . Ett överklagande av en kammarrätts beslut från en part som företräder det allmänna ska enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Kammarrättens avvisningsbeslut är därför riktigt och ska fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (mål nr 64-11, fd 2011-01-25, Törnqvist) Utgången och skälen var desamma vid prövningen av nämndens överklagande i mål nr 65-11