HFD 2011 not 37

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då det måste ha stått klart att klaganden övervägde att komma in med ytterligare handlingar (synnerliga skäl) / Arbetsskadeförsäkring (då det måste ha stått klart att klaganden övervägde att komma in med ytterligare handlingar, synnerliga skäl)

Försäkringskassan

Not 37. Överklagande av H.L. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om livränta. - Försäkringskassan avslog den 5 juni 2008 H.L:s ansökan om livränta. Försäkringskassan beslutade den 18 augusti 2008 att inte ändra sitt tidigare beslut. H.L. överklagade till Länsrätten i Skåne län som i dom den 13 oktober 2009 avslog överklagandet. Han överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg och begärde anstånd till den 16 februari 2010 med att eventuellt komma in med fler handlingar. Kammarrätten beslutade den 1 februari 2010 att inte meddela prövningstillstånd. - H.L. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och upphäva kammarrättens beslut. Han anförde bl.a. att kammarrätten inte inväntat kompletteringen och inte heller meddelat honom att avsikten var att fatta beslut utan att invänta denna. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-25, Sandström, Almgren, Brickman) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - I kammarrätten begärde H.L. anstånd eftersom han avsåg att eventuellt komma in med ytterligare handlingar. Det måste därför ha stått klart för kammarrätten att han övervägde att komplettera målet inför prövningen av frågan om prövningstillstånd. Kammarrätten beslutade emellertid utan ytterligare åtgärder att inte meddela prövningstillstånd. Mot denna bakgrund bör kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (mål nr 1192-10, fd 2011-03-01, Lindeberg) Samma dag avgjordes mål nr 5630-5631-10 där omständigheterna var liknande och utgången densamma.