HFD 2012 not 35

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent upphävdes då det av utredningen framgick att överklagandet kommit in i rätt tid

Not 35. Överklagande av U.C. ang. avvisande av talan. - Genom beslut den 6 december 2011 avvisade Kammarrätten i Göteborg ett överklagande av kammarrättens beslut den 4 november 2011 att inte meddela prövningstillstånd i mål rörande villkor för körkort. Motiveringen var att U.C. fick del av beslutet den 7 november men att överklagandet kom in först den 29 november och alltså för sent. U.C. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas samt att prövningstillstånd skulle meddelas. Hon anförde bl.a. att hon på det delgivningskvitto som hon returnerade den 7 november 2011 skrev att hon överklagade kammarrättens beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-06-07, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Redan genom anteckningar på delgivningskvitto som inkom till kammarrätten den 11 november, dvs. i rätt tid för överklagande av kammarrättens beslut den 4 november 2011, har U.C. uttryckt att hon överklagar kammarrättens beslut. Överklagandet har alltså kommit in i rätt tid varför kammarrättens avvisningsbeslut ska upphävas. - Eftersom U.C:s överklagande har kommit in i rätt tid ska Högsta förvaltningsdomstolen avgöra frågan om prövningstillstånd avseende överklagandet av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål rörande villkor för körkort. - - - Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl för att meddela prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 6 december 2011. - I fråga om överklagandet av kammarrättens beslut den 4 november 2011 avseende villkor för innehav av körkort meddelar Högsta förvaltningsdomstolen inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (mål nr 7702-11, fd 2012-06-05, Odmark)