HFD 2012 not 38

Kammarrätts beslut att återförvisa mål till underinstans för ny prövning

Not 38. Överklagande av Uppsala universitet av ett återförvisningsbeslut i mål ang. offentlig upphandling. - Försäkringskassan beslutade att avbryta en upphandling av tjänster. Enligt motiveringen till beslutet återstod enbart Uppsala universitets anbud men det anbudet uppfyllde inte kravet på tidpunkt för leverans. Ingen leverantör kunde därför tilldelas kontrakt. - Universitetet ansökte om överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom den 20 februari 2012 ogiltigförklarade Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten konstaterade i beslut den 30 mars 2012 att Försäkringskassan hos förvaltningsrätten även åberopat bristande konkurrens som grund för att avbryta upphandlingen och att, såvitt framgick, förvaltningsrätten inte prövat den grunden. Kammarrätten återförvisade målet till förvaltningsrätten för ny prövning. - Universitetet yrkade att kammarrättens beslut skulle upphävas och att förvaltningsrättens dom skulle fastställas. Universitetet anförde bl.a. att det med Försäkringskassans inställning till universitetets anbud inte funnits några leverantörer att utvärdera, att det därför inte varit relevant för kassan att bedöma om avbrytandet av upphandlingen kunde grundas på bristande konkurrens samt att kammarrätten tagit ställning till Försäkringskassans rätt att åberopa denna grund hos förvaltningsrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-06-15, Sandström, Nord, Ståhl) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång. Kammarrättens återförvisningsbeslut innefattar inte något sådant avgörande. Överklagandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 1953-12, fd 2012-06-. Andersson)