HFD 2012 not 47

Kammarrätts beslut som inte ansetts kunna överklagas särskilt / Beslut att återförvisa mål om medlemskap i arbetslöshetskassa

Not 47. Överklagande av K.L. ang. medlemskap i arbetslöshetskassa. - Genom två beslut den 20 juni 2011 avseende K.L. omprövade Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa dels ett beslut om utträde på grund av bristande betalning, dels ett beslut om avslag på medlemskap. Sedan K.L. överklagat förklarade Förvaltningsrätten i Göteborg i dom den 27 oktober 2011 att han hade rätt till inträde i arbetslöshetskassan fr.o.m. den 1 april 2011. Beslutet om utträde behandlades inte. K.L. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten upphävde genom dom den 4 maj 2012 förvaltningsrättens dom och visade målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning. Enligt kammarrätten hade förvaltningsrätten samtidigt bort pröva besluten om utträde och inträde. - K.L. överklagade kammarrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-09-06, Almgren) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan föras mot beslut varigenom mål återförvisas till lägre instans endast om beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. - Kammarrättens dom innefattar inte något avgörande av frågor som inverkar på målets utgång på sådant sätt att domen är överklagbar enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen. K.L:s överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 3118-12, fd 2012-09-06, Perttu)