HFD 2012 not 49

Ärende hade före beslut inte kommunicerats med sökanden och beslutet inte försetts med överklagandehänvisning (bifall)

Not 49. Ansökan av Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (bolaget) om resning och återställande av försutten tid. - Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade den 18 mars 2008 efter ansökan av bolaget att meddela tilläggsskydd på produkten perflutren. I beslutet gavs ingen överklagandehänvisning. - Bolaget överklagade inte beslutet men yrkade den 22 april 2009 hos PRV att detta skulle omprövas. PRV beslutade den 12 juni 2009 att inte rätta eller ompröva beslutet. Patentbesvärsrätten avslog den 18 oktober 2011 bolagets överklagande av omprövningsbeslutet. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 19 september 2012 att avslå bolagets yrkande om prövningstillstånd, varför Patentbesvärsrättens beslut vann laga kraft. - Bolaget ansökte om resning av PRV:s beslut den 18 mars 2008, alternativt återställande av försutten tid för att överklaga beslutet. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget ansökte om tilläggsskydd för ”lipidmikrosfärer innehållande perflutren”. PRV beslutade om tilläggsskydd för ”perflutren”. PRV:s beslut föregicks inte av någon kommunikation med bolaget. Bolaget överklagade inte beslutet, och detta skedde delvis på grund av att PRV inte kommunicerade sin avsikt att meddela ett tilläggsskydd med annan omfattning än vad som yrkats. Vidare bidrog den omständigheten att beslutet saknade överklagandehänvisning till att bolaget inte överklagade. Som ärendet hanterades, utan kommunikation och utan överklagandehänvisning, invaggades bolaget i tron att beslutet hade det innehåll som yrkats. Bolaget upptäckte för sent att beslutet var felaktigt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-09-19, Hamberg, Jermsten, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Genom vad som har framkommit i målet får bolaget anses ha haft giltig ursäkt för att inte överklaga PRV:s beslut den 18 mars 2008 i tid. Högsta förvaltningsdomstolen finner därför att den försuttna tiden ska återställas. - Bolagets alternativa yrkande om resning föranleder därmed ingen åtgärd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen återställer den försuttna tiden att överklaga Patent- och registreringsverkets beslut den 18 mars 2008 och förordnar att Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc. äger föra talan mot beslutet inom två månader från dagen för Högsta förvaltningsdomstolens beslut. - (mål nr 7835-11, fd 2012-09-11, Odmark)