HFD 2013 not 12

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Om det fanns särskilda skäl att tillämpa en längre avtalstid för ett ramavtal än fyra år (prejudikatskäl) / Offentlig upphandling (fråga om det fanns särskilda skäl att tillämpa en längre avtalstid för ett ramavtal än fyra år, prejudikatskäl)

Not 12. Överklagande av Stockholms läns landsting ang. prövningstillstånd i mål om offentlig upphandling. - Stockholms läns landsting genomförde en upphandling av ramavtal avseende tvätt- och textilservice. Berendsen Textil Service AB ansökte om överprövning. Förvaltningsrätten biföll ansökningen och förordnade att upphandlingen skulle göras om. Som skäl angavs bl.a. att landstinget brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, genom att i upphandlingen tillämpa en för lång avtalstid för det aktuella ramavtalet. Det var enligt förvaltningsrätten inte visat att det skulle föreligga särskilda skäl att tillämpa en så pass lång avtalstid som sju år, vilket skulle bli fallet om optionen att förlänga det femåriga avtalet med två år utnyttjades. Förvaltningsrätten fann vidare att sökanden kunde komma att lida skada genom att på grund av den långa avtalstiden tvingas vänta i ytterligare en längre tid med att vid en senare upphandling kunna lämna anbud. Landstinget överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm, som i beslut den 4 januari 2013 inte meddelade prövningstillstånd. Stockholms läns landsting överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Det föreligger ett prejudikatintresse för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i investeringstunga branscher att få belyst i vilka situationer stora investeringar kan utgöra skäl för att tillämpa undantaget i 5 kap. 3 § LOU. I varje fall finns anledning till ändring av det slut vartill förvaltningsrätten kommit. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-03-12, Jermsten, Nord, Bull): Skälen för avgörandet. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen. - Enligt 5 kap. 3 § LOU får ett ramavtal löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. - Den fråga som aktualiseras i målet är om det föreligger sådana särskilda skäl som avses i 5 kap. 3 § LOU för att tillämpa en längre avtalstid för ramavtal än fyra år. Det finns inte något vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen i denna fråga. - Kammarrätten borde därför enligt 34 a § andra stycket 1 FPL ha meddelat prövningstillstånd med anledning av landstingets överklagande av förvaltningsrättens dom. - Överklagandet ska således bifallas och landstinget meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut och meddelar Stockholms läns landsting prövningstillstånd för prövning i Karmmarrätten i Stockholm av landstinget överklagande av Försäkringsrätten i Stockholms dom den 22 november 2012 i mål nr 2644-11. - (mål nr 572-13, fd, Melander)