HFD 2013 not 53

Överklagande av T.A. av beslut ang. prövningstillstånd i kammarrätt

Not 53. Överklagande av T.A. av beslut ang. prövningstillstånd i kammarrätt. - Transportstyrelsen återkallade T.A:s körkort. Förvaltningsrätten i Växjö upphävde beslutet. Transportstyrelsen överklagade förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten beslutade den 15 juli 2013 att meddela prövningstillstånd. - T.A. överklagade beslutet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-07-30, Bull) : Skälen för avgörandet . Enligt 33 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får ett beslut av kammarrätt att meddela prövningstillstånd inte överklagas. T.A:s överklagande ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 5349-13, fd Johansson)